تاریخچه جرثقیل

تاریخچه جرثقیل

2019-11-28

تاریخچه جرثقیل

در هر زمان از تاریخ بشر کوشیده تا با کاهش چالشها بهترین و آسوده ترین روشها را جهت بلند گردن اجسام و حمل و نقل آن به دست آورد . از زمان ساخت اهرام مصر ، کلیساهای قرون وسطی تا صنعتی شدن بشر در قرن ۱۹ و پس از آن روز به روز بشر با ابتکار و ابداع روشها و مواد ابتکاری خود ، ماشین آلات بیشتر و قویتری را اختراع نمود تا با سهولت در جا به جایی ، افزایش بهره بری را فراهم سازد .

فناوری به جای عضلات قوی و ماشین آلات به جای نیروی انسانی به یک شعار و هدف مبدل گردید.

در ۱۸۰ سال قبل از این کسی تصور نمی کرد روزگاری شرکتهایی در جهان پدیدار شوند و صنعت جرثقیل را به حدی پیش ببرند که جا به جایی های سنگین با کمال اطمینان و ایمنی به سهولت انجام پذیرد .

امروزه سرعت انتقال اطلاعات و فناوری واقعا شگفت انگیز است د راین میان شرکت جرثقیل کیان نیز کوشیده تا با کسب و آگاهی به روز از اطلاعات با انتقال تکنولوژی به مدیران و پرسنل متخصص و پیاده سازی آن در شیوه های تولید به بهترین و مقرون به صرفه ترین روشهای ساخت دست یابد .

 

نویسنده: