چنگک ها

چنگک ها

2019-12-05

چنگک ها : به صورت مکانیکی و هیدرولیکی طراحی گردیده و عمدتا جهت جا به جایی آهن قراضه در کارخانجات بازیافت ذوب آهن استفاده می گردد .

نویسنده: