جرثقیل سقفی آویز

جرثقیل سقفی آویز


جرثقیلآویز:در صنایع مختلف از سقف سالن آویزان می شود و تا ظرفیت 10 تن و دهانه 24 متر به صورت دستی و برقی طراحی گردیده است . وزن مرده در این جرثقیلها به حدالاقل رسیده و به لحاظ وجود تعداد چرخهای زیاد ، نیروها بر سازه سقف گسترده شده و استرس و نیروهای وارده بر سالن کاهش می یابد .جرثقیلهای آویز در سالن با سقف خرپا اجرا می گردد و امکان استفاده از تمام فضای موجود را فراهم می کند .کاربرد : انبارها ، صنایع بسته بندی سبک و عمدتاً صنایع هواپیماسازی