کابل جمع کن

کابل جمع کن                                                                                             
نوع فنری آن جهت طول مسیر کوتاه و عمدتا بر روی کالسکه جرثقیل جهت برق رسانی فرمان یا قدرت به تجهیزات جانبی مانند چنگک و مگنت به کار برده می شود و نوع موتور دار آن عمدتا در جرثقیل های دروازه ای جهت انتقال طولی برق تغذیه استفاده می گردد.