اصول اپراتوری ، بهره برداری و بازرسی ادواری

اصول اپراتوری ، بهره برداری و بازرسی ادواری

2019-12-24

در هر زمان از تاریخ بشر کوشیده تا با کاهش چالشها بهترین و آسوده ترین روشها را جهت بلند نمودن اجسام و حمل و نقل آن به دست آورد . از زمان ساخت اهرام مصر ، کلیساهای قرون وسطی تا صنعتی شدن بشر در قرن ۱۹ و پس از آن روز به روز بشر با ابتکار و ابداع روشها و مواد ابتکاری خود ، ماشین آلات بیشتر و قویتری را اختراع نمود تا با سهولت در جا به جایی و افزایش بهره وری را فراهم سازد .

نویسنده:

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید