ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

2019-12-24

تقریباً در تمامی صنایع نیاز به نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد ، یکی از متداولترین
دستگاههایی که در این رابطه مورد استفاده قرار میگیرد جراثقال میباشد که به لحاظ پیچیدگی
سیستمها و نوع کار خاص، دانستن موارد زیر و بکارگیري آنها از نظر ایمنی الزامی است.

نویسنده:

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید