هشتاد نکته راجع به جرثقیلها

هشتاد نکته راجع به جرثقیلها

2019-12-24

1-کنترل تمامی قسمتهاي دستگاه براي مدت معین صادر می شود .
۲- پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن ،سالم بودن سیم بکسل ها وکلید قطع کننده و ترمز ها
مطمئن شوید .
۳- قبل از شروع کار هوك واهرم ها را امتحان کنید

نویسنده:

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید