پالت بر ها

پالت بر ها

2019-12-05

-پالت برها ، جهت حمل ایمن و سریع بارهایی که بر روی پالت چیده شده اند نظیر کارخانجات کاشی و سرامیک ، خطوط تولید

نویسنده: